16 Lis 2016

Po českých silnicích jezdí rok od roku čím dál více aut. Každý řidič, alespoň jednou za život, navštíví automyčku. Většina jich navštěvuje myčku pravidelně, což logicky činí vybudování automyčky dobrou investicí. Statistická data dokonce hovoří o možné návratnosti investice do 3 let! Je obecně známo, že automyčka je dobrý nápad na podnikání, ale pro dosažení vysokého obratu musí investor vzít v potaz mnoho aspektů při tvorbě podnikatelského plánu.

Prvním bodem, kterému je třeba věnovat pozornost je umístění myčky. K výstavbě myčky je zapotřebí mít vhodný pozemek. Plocha vhodná pro stavbu automyčky musí splňovat tři základní kritéria: připojení k médiím, atraktivní lokalita a dostatečný prostor na vybudování zařízení (minimální rozměr je 270m2, přičemž 60m2 je rozloha samotné 2-stanovišťové myčky). Nejpříznivější situace pro majitele nastává v případě, že vlastní svůj pozemek s již fungujícím podnikem např. obchodem, čerpací stanicí, stanicí technické kontroly či autoservisem. Investor tedy neušetří pouze na koupi pozemku, ale také na připojení sítí, které jsou nezbytné pro stavbu myčky. Mimo to se oba podniky budou svou činností vzájemně podporovat. Mějte na paměti, že atraktivní pozemek by se měl nacházet u velkých populačních center. Dobrá viditelnost objektu a snadný přístup je také velkým plusem každé myčky.

A jaké jsou náklady takové investice? Náklady se značně liší v závislosti na umístění, množství a druhu nezbytných zemních prací, velikosti pozemku a vzdáleností, potřebných k přívodu všech médií na myčku. Můžeme předpokládat, že průměrné náklady na jedno stanoviště se pohybují okolo 600 – 800 tis. Kč, k tomu je ale zapotřebí připočíst náklady na zařízení. I přesto se často investorům podaří tyto náklady snížit. Na druhou stranu, měsíční příjmy na jedno stanoviště, v případě dobré lokality, se mohou pohybovat v rozmezí 80 – 120 tis. Kč.

Měli bychom zmínit, že kupující nemusí disponovat celým kapitálem potřebným k investici. Myčky si můžete vzít na leasing. Leasingové splátky, v případě operativního leasingu, jsou navíc výhodně zdaněny. Leasingové splátky lze nadto v plné výši zahrnout do uznatelných nákladů. V případě leasingu bezkontaktní myčky mohou být financovány komponenty, přístřešky, vysavače a kompresory. Upozorňujeme, že v rámci leasingu nebude zahrnuta zemní infrastruktura a nákup pozemku. Je třeba také připomenout, že ve většině případů je možné získat leasing pouze na nové myčky, přičemž dodavatelem musí být tuzemský výrobce. Vzhledem k vysoké hodnotě investice a specifikace zařízení se vyžaduje plné ověřovací řízení, vzhledem k připravenosti a schopnosti zájemců plnit povinnosti podle příslušné leasingové smlouvy, ale každý případ je posuzován individuálně.

Když si investor vybere vhodný pozemek, přijdou na řadu formality, jakými jsou podepsání kupní nebo nájemní smlouvy. Při podepsání smlouvy byste měli mít na paměti, že k vybudování myčky musíte získat souhlas příslušného úřadu (ve shodě s územním plánem). Doporučujeme tedy podepsat s majitelem pozemku podmínečnou smlouvu o nákupu či pronájmu, která vstoupí v platnost, až po získání příslušných povolení. Nájemní smlouvu je nejlépe uzavřít na co možná nejdelší období, tak aby myčka mohla nerušeně fungovat a její majitel se mohl těšit ze vzrůstající obliby objektu. Tento typ smlouvy se obvykle uzavírá na minimálně 10 let. V momentě, kdy už víme, že chceme postavit myčku a máme již zajištěný i pozemek, měli bychom provést malý průzkum trhu mezi výrobci. Výběr myčky je velice důležitý, kvalita jednotlivých komponentů má obrovský vliv na bezproblémový chod myčky. Dovolujeme si upozornit, že se vyplatí vsadit na moderní technologie, které přinášejí větší zisk. První otázka, kterou by si měl investor před koupí myčky položit, by měla být, zda chce myčku modulovou či kontejnerovou. Jak modulová, tak i kontejnerová myčka, mohou být postaveny jako dodatečná nabídka u jiných objektů, např. čerpací stanice, stanice technické kontroly, ruční myčky atd.

Když už si investor, na základě poptávky, zvolí vhodný typ myčky a počet stanovišť, měl by zaměřit svou pozornost na dodatečnou výbavu myčky. V současné době najdete na trhu nespočet výdobytků, jako je např. správa myčky, nebo celé sítě myček, pomocí aplikace na telefonu. Společnost BKF doporučuje systém, který umožňuje kontrolovat všechny nezbytné údaje online a tím omezit návštěvy myčky na minimum. Kromě toho můžete v nabídce nalézt věrnostní systém a možnost namontování čteček PayPass, které na myčku přitáhnou příznivce bezkontaktních plateb. Je třeba také zmínit, že zařízení typu měničky bankovek jsou nedílnou součástí moderní myčky. Doporučujeme pořízení dodatečného systému YETI, určeného pro kontejnerové myčky, který řídí oběh mincí na myčce – odvádí mince potrubím z ovládacích panelů do měničky, v případě přebytku jsou mince odváděny do trezoru.

Investor by se měl během výběru vhodného výrobce zeptat také na chemické prostředky a servis. Pro lidi, kteří chtějí postavit svoji první myčku, je rovněž důležité, aby narazili na někoho, kdo je bude provázet celým procesem a dokáže i vhodně poradit. Firma BKF Myčky nabízí v tomto směru plnou podporu svým klientům. Když už jsou všechny podrobnosti dohodnuté s výrobcem, přijdou na řadu zbylé formality. Je dobré mít na paměti, že existují dvě možnosti řešení budoucích náležitostí. Můžete využít služeb architekta, který Vám zajistí veškerou administrativu a otravné papírování, případně si můžete vše zařídit sami a architektovi pouze zadávat změny. Po konečném rozhodnutí byste měli podepsat smlouvu s pevným harmonogramem, který zajistí, že nebude docházet k zbytečnému prodlení realizace projektu.


KOLIK STOJÍ AUTOMYČKA – ZEPTEJTE SE NA CENU


Dalším důležitým bodem je získání stavebního povolení. Na následujících řádkách Vám pro usnadnění představíme zjednodušený postup jeho získání:

 1. Pozemek – myčku lze stavět pouze na komerčním pozemku nebo v průmyslové zóně.
 2. Územní plán – zajděte na městský úřad – zde podejte žádost o územně plánovací informace – zdali je výstavba na pozemku v souladu s územním plánem (pozn – požadavky se v každém městě liší – a přibývají další pomocí vyhlášek) – na úřad je třeba vzít pro ilustraci nějaké foto nebo vizualizaci myčky. Je třeba také zažádat o plán sítí. (Pokud na pozemku nebudou sítě – je velmi obtížné získat souhlas okolních majitelů pozemků)
 3. Územní rozhodnutí – je třeba již mít připravený projekt – podle požadavků je třeba získat stanovisko všech příslušných institucí (hygiena, životní prostředí, hasiči, policie, stavební odbor atd) – může být požadována hluková studie, dopravní studie atd. Pokud bude v stanoviscích jakákoli připomínka – je třeba ji změnit v projektu, jinak bude územní rozhodnutí zamítavé. Pokud je odpověď úřadu kladná – dochází k zahájení územního řízení – zde začíná běžet 30 denní lhůta na podání odvolání ze strany sousedů (nejlépe je získat souhlas již dopředu), je třeba se také znovu sejít buďto na úřadě nebo na pozemku. Pokud vše proběhne hladce – vydává se územní rozhodnutí.
 4. Dále je třeba vyřídit vodoprávní řízení – znovu záleží na jednotlivých požadavcích – může se stát, že úřad bude požadovat čističku odpadních vod. Podle připomínek ve vodoprávním řízení se musí upravit projekt.
 5. Je třeba dokončit veškeré projektové změny (připravit finální projekt) a zažádat o stavební povolení.

Pokud všechny náležitosti projektové dokumentace budou v pořádku, příslušný úřad vydá investorovi stavební povolení a může se začít stavět.

Pro úplnou představu, jak postupovat, přestavujeme podrobný rozpis úkonů:

 1. Investor by se měl vydat na katastrální úřad, pro evidenční mapu a výpis z katastru nemovitostí. Může už být předem připraven a získat některé informace online Zmíněné informace lze zjistit na stránce www.cuzk.cz , respektive na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 2. Další investorovy kroky by měly směřovat na příslušný Městský úřad, kde je potřeba zjistit, jestli je pozemek zahrnut v územním plánu, pokud ano pak je potřeba podat žádost o územně plánovací informace. Pokud pozemek, na kterém se plánuje budoucí investice, není zahrnut v územním plánování, pak je potřeba podat Žádost o změně využití území.
 3. Následně je potřeba zažádat o plán sítí, aby se zjistilo jaké jsou možnosti napojení na vodu, kanalizaci dešťovou a splaškovou, plyn a elektřinu. Je potřeba se obrátit ke správcům sítí k zajištění připojení na danou síť (pokud existuje taková možnost pak žádáme o podmínky pro připojení)
 4. Pokud se podaří získat všechny tyto informace, které potvrdí, že na daném místě je možné myčku postavit, je potřeba se obrátit na geodeta, aby vyhotovil geometrický plán pro projektové účely.
 5. Dále musí investor předat všechny dokumenty architektovi za účelem přípravy stavební dokumentace, která je základem získání všech potřebných povolení a usnesení.
 6. Na konci dochází k podpisu smlouvy s producentem myčky a zahájení stavebních prací. Je potřeba rovněž pamatovat na včasné podání Oznámení o započetí stavby a dodání všech potřebných dokumentů vedoucímu stavby (s čestným prohlášením, že přejímá závazky stavbyvedoucího).

 

Stavební práce trvají zhruba 2 měsíce. V rozsahu prací je zahrnuta příprava betonové desky, přivedení elektřiny, plynu a vody. Ve chvíli, kdy je hotová podlaha, lze přistoupit k montáži konstrukce a zařízení, která bude trvat v závislosti na typu myčky, počtu stanovišť od dvou dnů do jednoho týdne. Po skončení všech prací přichází na řadu kolaudační řízení. Stavební povolení určuje, kterým institucím by měla být kolaudace oznámena. Konec stavby začínáme ukončením zápisu ve stavebním deníku a přiložením příslušných protokolů a revizí: předávací protokol stavebních prací, revize komínů a spalinových cest, plynového kotle, elektro instalace, odpadní vody (napojení), ohlášení České inspekci životního prostředí (pokud to příslušný městský úřad vyžaduje), doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení (sjednané ve veřejnoprávní smlouvě), dále doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu, pokud byl prováděn. Kompletní dokumentaci přikládáme k Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u příslušného stavebního úřadu. Teprve po zařízení všech formalit a získání kolaudačního souhlasu lze spustit myčku a začít vydělávat peníze.


KOLIK STOJÍ AUTOMYČKA – ZEPTEJTE SE NA CENU